W tym sezonie nie przyznajemy akredytacji stałych. Przed każdym kolejnym meczem prosimy o wypełnienie formularza akredytacyjnego dostępnego na stronie www.polonia.bydgoszcz.pl/media.

Dane akredytowanych dziennikarzy i fotoreporterów zostaną wcześniej przesłane do PZM. Dziennikarze i fotoreporterzy mogą poruszać się wyłącznie po Nowej Trybunie. Osoby wykonujące swoje obowiązki muszą być zaopatrzone w maseczki i rękawiczki ochronne. Należy zachowywać dystans społeczny.

Dziennikarze nie będą mieli dostępu do żużlowców i sztabu szkoleniowego.

Zasady udzielania akredytacji prasowych oraz foto na meczach GKSŻ:

1) akredytacja dziennikarska będzie udzielana przez klub wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanej redakcji (dziennik, czasopismo lub portal internetowy musi być zarejestrowany w rejestrze sądowym dzienników i czasopism zgodnie z orzeczeniem SN),

2) wniosek o akredytację musi być podpisany przez osobę/y uprawnioną/ne do reprezentacji podmiotu składającego wniosek (do wniosku dołącza się dokumenty rejestracyjne podmiotu),

3) podmiot występujący o akredytację podejmuje zobowiązanie do używania w sprawozdaniach i relacjach z meczów eWinner 1. Ligi Żużlowej:

– pełnych nazw drużyn i ligi wraz z nazwami ich sponsorów tytularnych,

– aktualnego logotypu eWinner 1. Ligi Żużlowej

– aktualnych herbów i logotypów klubów oraz drużyn, obowiązujących w sezonie ligowym,

– zdjęć zawodników w obowiązujących strojach (tj. kevlarach, strojach regulaminowych i czapkach, itp.),

redakcja nie stosująca się do powyższego nie otrzyma akredytacji bezpłatnej,

4) akredytacja będzie cofnięta, także na wniosek GKSŻ, w przypadku niewykonywania przez podmiot posiadający akredytację zobowiązania, o którym mowa w pkt 3,

5) akredytacja może być udzielona wyłącznie osobie pełnoletniej,

6) osoby, którym zostanie udzielona akredytacja foto winny być ubezpieczone od NNW.

Przedstawiciele klubów gości będący zainteresowani otrzymaniem akredytacji proszeni są o przesłanie wniosków w terminie do 3 dni przed meczem za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie.