REGULAMIN PZM

Zasady udzielania akredytacji prasowych oraz foto na meczach GKSŻ:

1) akredytacja dziennikarska będzie udzielana przez klub wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanej redakcji (dziennik, czasopismo lub portal internetowy musi być zarejestrowany w rejestrze sądowym dzienników i czasopism zgodnie z orzeczeniem SN),

2) wniosek o akredytację musi być podpisany przez osobę/y uprawnioną/ne do reprezentacji podmiotu składającego wniosek (do wniosku dołącza się dokumenty rejestracyjne podmiotu),

3) podmiot występujący o akredytację podejmuje zobowiązanie do używania w sprawozdaniach i relacjach z meczów 1.Ligi Żużlowej i 2.Ligi Żużlowej:
– pełnych nazw drużyn i ligi wraz z nazwami ich sponsorów tytularnych,
– aktualnego logotypu 1.Ligi Żużlowej lub 2.Ligi Żużlowej,
– aktualnych herbów i logotypów klubów oraz drużyn, obowiązujących w sezonie ligowym,
– zdjęć zawodników w obowiązujących strojach (tj. kevlarach, strojach regulaminowych i czapkach, itp.), redakcja nie stosująca się do powyższego nie otrzyma akredytacji bezpłatnej,

4) akredytacja będzie cofnięta, także na wniosek GKSŻ, w przypadku niewykonywania przez podmiot posiadający akredytację zobowiązania, o którym mowa w pkt 3,

5) akredytacja może być udzielona wyłącznie osobie pełnoletniej,

6) osoby, którym zostanie udzielona akredytacja foto winny być ubezpieczone od NNW.

Przepisy dotyczące pracy prasy i fotoreporterów

1. Fotoreporterzy i prasa mogą wejść do parku maszyn wyłącznie po zakończeniu zawodów, w momencie, gdy motocykle zostały zwolnione przez sędziego zawodów lub komisarza technicznego.`

2. Miejsca dla dziennikarzy piszących wyznaczone są na Trybunie Głównej.

3. Podczas zawodów na płycie wewnątrz toru może przebywać maksymalnie dwóch fotoreporterów (wymiennie jeden fotoreporter klubowy Gospodarza / Gościa i wymiennie jeden z fotoreporterów akredytowanych na zawody) oraz fotoreporter delegowany przez PZM. Mogą oni przebywać również w parku maszyn (za wyjątkiem fotoreporterów akredytowanych) lub w innej wyznaczonej strefie stadionu.

4. Fotoreporterzy mogą poruszać się w pasie bezpieczeństwa (z zachowaniem wyznaczonej odległości od bandy). W trakcie zawodów brak możliwości przejścia przez wyjazd z parku maszyn. Przejście na linii start-meta wyłącznie po biegu.

5. Wymiana fotoreporterów na murawie odbywa się przez bramkę przy starcie.

Formularz akredytacyjny

ABRAMCZYK POLONIA BYDGOSZCZ – ZDUNEK WYBRZEŻE GDAŃSK (12.08.2022, 18:00)

Wnioski przyjmujemy do 9 sierpnia.

DziennikarzFotoreporter

Tylko poprawnie wypełniony wniosek będzie rozpatrzony przez Biuro Prasowe. Wnioski nie zawierające prawidłowo wypełnionych pól wymaganych nie będą rozpatrywane.

Akredytacje mogą uzyskać tylko osoby pełnoletnie.

Biuro Prasowe może odmówić przyznania akredytacji bez podania przyczyny.